Obchodné podmienky - TIVA Intelligent Solutions, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky
upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o., so sídlom: Beňadická 30, 851 06 Bratislava, IČO: 50 168 541, DIC: 21202213381, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: s.r.o, vložka číslo 109565/B (ďalej len „spoločnosť TIVA“ alebo len „TIVA“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez webstránku umiestnený na internetovej stránke www.serviskompresorov.eu

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2.
, majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.
2. Kupujúci.
Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez
webstránku a uzavrieť s TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez webstránku, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o.
Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.
3. Oprávnená osoba.
Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný.
Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.
4. Objednávkový formulár.
Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.
5. Aktuálna ponuka tovaru.
Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.serviskompresorov.eu, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno výrobcu, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.serviskompresorov.eu. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.
Tovarom sú najmä kompresory a k tomu dané príslušenstvo, elektrotechnika.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV


3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy
, na základe ktorej spoločnosť TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka).

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o.
Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.serviskompresorov.eu alebo jeho odoslaním cez email.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy, udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o., a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP, vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany TIVA Intelligent Solutions,
s.r.o., márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť TIVA potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy.

Spoločnosť TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá
okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky
po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o.. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU


4.1. Kúpna cena za objednaný tovar
je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany TIVA Intelligent Solutions, s.r.o.. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu
tovaru zo skladu TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob,
pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje
zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

platba na účet spoločnosti TIVA prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e – platbami VÚB,..),
dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,
platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu
je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)


5.1. Dodacia lehota,
v ktorej je spoločnosť TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky.
Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. dodať tovar kupujúcemu v najneskôr lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru,
resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny
na účet spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA


6.1. Miestom dodania
je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť TIVA Intelligent Solutions, s.r.o. ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA


7.1. Spôsob prepravy
tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy
tovaru do miesta dodania sú:

Poštová preprava do 3-5 dní („na dobierku“),
Preprava kuriérom do 2 dní,
Expresná preprava kuriérom do 24 hodín (Švihaj šuhaj) - iba pre Bratislavu.

7.3. Informácia o cene prepravy
(prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU


8.1. Záväzok spoločnosti TIVA Intelligent Solutions,
s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky